Riodinidae – Guyane Française

Cette page n’aurait pas pu exister sans la contribution (identifications & vérifications) de
Mr Philippe Collet

– Mise à jour le 17 XII 2020

Site incontournable de Mr Philippe Collet : Papillons de Guyane – Riodinidae

Publication : Jean-Yves Gallard : Les Riodinidae de Guyane

Riodinidae de Guyane Française a déterminer … aucun au 17 XII 2020

Riodinidae Grote, 1897 – (Cliquer sur l’image pour visualiser toutes les photos disponibles des espèces de mon inventaire)

Sous-famille : , Genre (1): Pseudolivendula
Sous-famille : Euselasiinae, Genre (2): Euselasia, Methone
Sous-famille : Riodininae, Genre (83): Adelotypa, Alesa, Amarynthis, Ancyluris, Anteros, Archaeonympha, Argyrogrammana, Aricoris, Baeotis, Callistium, Calospila, Calydna, Caria, Cariomothis, Catocyclotis, Chalodeta, Chamaelimnas, Charis, Chimastrum, Chorinea, Colaciticus, Comphotis, Cremna, Cyrenia, Dachetola, Detritivora, Dysmathia, Echenais, Emesis, Esthemopsis, Eunogyra, Eurybia, Hallonympha, Harveyope, Helicopis, Hyphilaria, Isapis, Ithomeis, Ithomiola, Juditha, Lasaia, Lemonias, Leucochimona, Livendula, Lyropteryx, Melanis, Menander, Mesene, Mesophthalma, Mesosemia, Metacharis, Monethe, Mycastor, Napaea, Notheme, Nymphidium, Ourocnemis, Pachythone, Panara, Panaropsis, Pandemos, Parcella, Periplacis, Perophthalma, Phaenochitonia, Pheles, Pirascca, Rhetus, Riodina, Rodinia, Roeberella, Sarota, Semomesia, Setabis, Stalachtis, Symmachia, Synargis, Syrmatia, Themone, Theope, Thisbe, Xenandra, Zelotaea