Calpinae-Guyane française

Cette page n’aurait pas pu exister sans la contribution (identifications & vérifications) de


– Mise à jour le

Calpinae de Guyane Française a déterminer … (aucun à ce jour)

Calpinae Boisduval, 1840 – (Cliquer sur l’image pour visualiser toutes les photos disponibles des espèces de mon inventaire)

Genre : Abolla, Adyroma, Argidia, Arugisa, Boryza, Boryzops, Catamelas, Cecharismena, Ceroctena, Ceromacra, Chamyna, Cladenia, Clapra, Clapronia, Coenobela, Coeriana, Cryptochrostis, Cryptochrysa, Ctypansa, Cyclopis, Dialithis, Dolichosomastis, Drepanoblemma, Drepanoperas, Dyomyx, Edyma, Empelathra, Ensipia, Ephyrodes, Epidromia, Epitausa, Erebostrota, Eromidia, Eudocima, Eudyops, Eutrinita, Ferenta, Freilla, Gabara, Gabyna, Gigia, Glenopteris, Gonagyra, Goniapteryx, Goniohelia, Gonodonta, Gonuris, Gorgone, Gracilopsis, Graphigona, Habershonia, Helia, Hemeroblemma, Hemicephalis, Herpoperasa, Heteropygas, Hypocala, Ilsea, Ipnista, Isogona, Itomia, Kakopoda, Latebraria, Lephana, Lesmone, Letis, Macrodes, Manbuta, Massala, Mazacyla, Melipotis, Metalectra, Metallata, Metaprosphera, Mopothila, Obroatis, Oraesia, Orodesma, Ostha, Pachyplastis, Pangrapta, Parachabora, Parachaea, Paralectra, Pelodesis, Peteroma, Phaeoblemma, Pharga, Phycoma, Pitara, Plynteria, Polygnamptia, Polygoniodes, Prorivula, Pseudbarydia, Pseudophisma, Pseudyrias, Pterhemia, Radara, Renodes, Selenisa, Smyra, Sosxetra, Syllectra, Tephrinops, Tetrisia, Thermesia, Thyridospila, Thysania, Triommatodes, Tyrissa, Vogia, Xanthostha