Archives par mot-clé : Erebidae

Scoliopteryginae-guyane française

Cette page n’aurait pas pu exister sans la contribution (identifications & vérifications) de


– Mise à jour le

Scoliopteryginae de Guyane Française a déterminer … (aucun à ce jour)

Scoliopteryginae Herrich-Schäffer, 1852 – (Cliquer sur l’image pour visualiser toutes les photos disponibles des espèces de mon inventaire)

Genre : Alabama, Anomis

Scolecocampinae-guyane française

Cette page n’aurait pas pu exister sans la contribution (identifications & vérifications) de


– Mise à jour le 06 XI 2020

Scolecocampinae de Guyane Française a déterminer … (aucun à ce jour)

Scolecocampinae Grote, 1883 – (Cliquer sur l’image pour visualiser toutes les photos disponibles des espèces de mon inventaire)

Genre : Herminodes, Hyamia, Juncaria, Phobolosia, Poena, Rhamnocampa, Rhododactyla, Scolecocampa

Rivulinae-guyane française

Cette page n’aurait pas pu exister sans la contribution (identifications & vérifications) de


– Mise à jour le

Rivulinae de Guyane Française a déterminer … (aucun à ce jour)

Rivulinae Grote, 1895 – (Cliquer sur l’image pour visualiser toutes les photos disponibles des espèces de mon inventaire)

Genre : Prosoparia

Pangraptinae-guyane française

Cette page n’aurait pas pu exister sans la contribution (identifications & vérifications) de


– Mise à jour le

Pangraptinae de Guyane Française a déterminer … (aucun à ce jour)

Pangraptinae Grote, 1882 – (Cliquer sur l’image pour visualiser toutes les photos disponibles des espèces de mon inventaire)

Genre : Dectocraspedon, Diagrapta, Dysglyptogona, Oroscopa, Trogogonia

Hypeninae-guyane française

Cette page n’aurait pas pu exister sans la contribution (identifications & vérifications) de


– Mise à jour le

Hypeninae de Guyane Française a déterminer … (aucun à ce jour)

Hypeninae Herrich-Schäffer, 1851 – (Cliquer sur l’image pour visualiser toutes les photos disponibles des espèces de mon inventaire)

Genre : Alinza, Hypena, Rowdenia

Herminiinae-guyane française

Cette page n’aurait pas pu exister sans la contribution (identifications & vérifications) de


– Mise à jour le 06 XI 2020

Herminiinae de Guyane Française a déterminer … (aucun à ce jour)

Herminiinae Leach, 1815 – (Cliquer sur l’image pour visualiser toutes les photos disponibles des espèces de mon inventaire)

Genre : Aglaonice, Alogonia, Ariphrades, Aristaria, Atopomorpha, Bavilla, Bleptina, Charmodia, Coremagnatha, Dusponera, Eugoniella, Gorosina, Lascoria, Leucatomis, Lophophora, Macrochilo, Mamerthes, Margitesia, Margizoides, Maronia, Mastixis, Monochroides, Mursa, Neopalthis, Palthis, Periphrage, Phalaenophana, Physula, Polypogon, Pseudarista, Redectis, Rejectaria, Renia, Salia, Scytognatha, Strathocles, Synomera, Tarista, Thursania, Uzomathis

Eulepidotinae-guyane française

Cette page n’aurait pas pu exister sans la contribution (identifications & vérifications) de


– Mise à jour le 06 XI 2020

Eulepidotinae de Guyane Française a déterminer … (aucun à ce jour)

Eulepidotinae Grote, 1895 – (Cliquer sur l’image pour visualiser toutes les photos disponibles des espèces de mon inventaire)

Genre : Antiblemma, Anticarsia, Azeta, Eulepidotis, Hemeroplanis, Oxidercia, Sanys, Tautobriga

Calpinae-Guyane française

Cette page n’aurait pas pu exister sans la contribution (identifications & vérifications) de


– Mise à jour le

Calpinae de Guyane Française a déterminer … (aucun à ce jour)

Calpinae Boisduval, 1840 – (Cliquer sur l’image pour visualiser toutes les photos disponibles des espèces de mon inventaire)

Genre : Abolla, Adyroma, Argidia, Arugisa, Boryza, Boryzops, Catamelas, Cecharismena, Ceroctena, Ceromacra, Chamyna, Cladenia, Clapra, Clapronia, Coenobela, Coeriana, Cryptochrostis, Cryptochrysa, Ctypansa, Cyclopis, Dialithis, Dolichosomastis, Drepanoblemma, Drepanoperas, Dyomyx, Edyma, Empelathra, Ensipia, Ephyrodes, Epidromia, Epitausa, Erebostrota, Eromidia, Eudocima, Eudyops, Eutrinita, Ferenta, Freilla, Gabara, Gabyna, Gigia, Glenopteris, Gonagyra, Goniapteryx, Goniohelia, Gonodonta, Gonuris, Gorgone, Gracilopsis, Graphigona, Habershonia, Helia, Hemeroblemma, Hemicephalis, Herpoperasa, Heteropygas, Hypocala, Ilsea, Ipnista, Isogona, Itomia, Kakopoda, Latebraria, Lephana, Lesmone, Letis, Macrodes, Manbuta, Massala, Mazacyla, Melipotis, Metalectra, Metallata, Metaprosphera, Mopothila, Obroatis, Oraesia, Orodesma, Ostha, Pachyplastis, Pangrapta, Parachabora, Parachaea, Paralectra, Pelodesis, Peteroma, Phaeoblemma, Pharga, Phycoma, Pitara, Plynteria, Polygnamptia, Polygoniodes, Prorivula, Pseudbarydia, Pseudophisma, Pseudyrias, Pterhemia, Radara, Renodes, Selenisa, Smyra, Sosxetra, Syllectra, Tephrinops, Tetrisia, Thermesia, Thyridospila, Thysania, Triommatodes, Tyrissa, Vogia, Xanthostha

Boletobiinae-Guyane française

Cette page n’aurait pas pu exister sans la contribution (identifications & vérifications) de


– Mise à jour le

Boletobiinae de Guyane Française a déterminer … (aucun à ce jour)

Erebidae – Boletobiinae Grote, 1895

Genre : Eublemma, Ommatochila
  1. Eublemma cinnamomea (Herrich-Schäffer, 1868)
  2. Eublemma deliciosa (Möschler, 1880)
  3. Ommatochila mundula (Zeller, 1872)
  4. Ommatochila plumbealis (Walker, 1866)